Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Communicatievaardigheden Engels
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Engels_pagina3_ludo.jpg
- Engels_pagina4_ludo.jpg
- Engels_pagina5_ludo.jpg
- English_glossary.doc
- Pagina_50.jpg
- Tekst_engels_bigbrother.doc
- Teksten.rar
- Typical_idioms.doc

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De vier vaardigheden (lees-, spreek- en schrijfvaardigheid worden verder ingeoefend, maar de klemtoon wordt, nog meer dan in het eerste jaar, gelegd op communicatievaardigheden voor practische en zakelijke doeleinden.
De studenten leren daarbij een juiste zinsbouw, nieuwe zinswendingen en een meer gevarieerde woordenschat (vakterminologie) hanteren.

Voorkennis
Vereist: basiscompetenties in de vier vaardigheden zoals die normaliter van een ASO-gediplomeerde verwacht mag worden
Gewenst: elementaire bedrijfsgerichte woordenschat en communicatietechnieken

Leerinhoud
Grammatica die aan bod komt en verwerkt dient te worden in het schrijven van korte zakelijke berichten.
Woordenschat uit actuele, optiegerichte teksten en het handboek "Build your business vocabulary".
Schriftelijke taalbeheersing: korte zakelijke berichten en briefwisseling (e-amil)
Begrijpend lezen en bespreken van teksten.
Spreekoefeningen (o.m. presentatie van een bedrijf aan de hand van een organigram en grafieken).

Onderwijsvormen
- Onderwijsleergesprek, oefeningen, discussies.
- Begeleide zelfstudie: voorbereiding van de te behandelen items of opgegeven taken.

Studiematerialen
- Syllabus (met oefeningen, idioms, teksten)
- Handboek van het eerste jaar: Build your business vocabulary

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: Mondeling examen 20%
- Tweede semester: Schriftelijk examen 80%
Tweede examenperiode Schriftelijk examen 100%