Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Databanken
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Formules
- Formules_liquiditeit

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Kennis opdoen omtrent de architectuur van een database en de databasemodellen. Op grond van het voorgaande moet de student in het bedrijfsleven kunnen werken met eender welke implementatie van een netwerkmodel ( IDMS, enz.) of een relationeel model (vb. INFORMIX, ORACLE, SQL Server, SYBASE, INGRES, enz.).
Inzicht verwerven in de nieuwe technologieën ODBC, procedurele DB-objecten, CORBA, ...

Voorkennis
Er wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in het opleidingsonderdeel Datamodellering en databanken van het eerste jaar.

Leerinhoud
Theorie:
- pre-relationele database modellen: DDL - DML
- transacties, recovery en concurrency control
- databases API - ODBC - JDBC
- databasetoegang via het World Wide Web: CORBA - DCOM
- XML en XML-databases
- distributed en parallel databasemanagementsystemen
- datawarehousing, datamarts, OLAP en datamining: algemene principes
- postrelationele databases: object-relationele databasesystemen
- object-persistentie en objectgeoriënteerde databasesystemen: het ODMG Object model, ODL en OQL

Oefeningen:
- relationeel model: grondige behandeling can SQL, definitie tabel, select, operatoren, functies, join, subselect, correlatie, exists, alias, insert, delete,update, vieuws, indexen, authorisatie (granting), catalogus
- embedded SQL - ODBC
- triggers - stored procedures
- XML-toepassingen

Onderwijsvormen
Via klassikaal contactonderwijs wordt er uitleg gegeven. Oefeningen worden op de computer gemaakt.
Er wordt verwezen naar de nieuwste topics in databases die verschijnen op sites en in tijdschriften zoals Database Magazine en Informatie. Laatsgenoemd maandblad is in de bibliotheek aanwezig.

Studiematerialen
Aanbevolen literatuur:
- Leerboek Databasesystemen voor de praktijk, prof. Dr.J. Vandenbulcke en Dr. W.O. Lemahieu, uitg. Ten Hagen en Stam., 90 440 0147 7
- Leerboek DATABASES, D.M.Kroenke, uitg. Academic Service, 90 395 0081 9
Eigen cursus: SQL (steunt op boeken van Date, J. Vandenbucke, Connolly en zelf gevolgde cursussen)

Studiebegeleiding
De student kan zich met eventuele problemen voor het opleidingsonderdeel aanmelden bij de vaktitularis

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: geen
- Tweede semester: taken 20% + schriftelijk examen 80%
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%