Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Rapid application design
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief
- Dokeosfiles.rar
- Oefeningen_asp.rar
- Rad.rar
- Return
- Voorbeeldexamen2.rar
- Xml.rar

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Het ontwikkelen van database gestuurde ASP.Net webapplicaties gebruik makend van de ontwikkelomgeving Visual Studio.Net en de programmeertaal Visual Basic.Net.

Voorkennis
Er wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in het opleidingsonderdeel Internettechnologie en Programmeren in het eerste jaar.

Leerinhoud
Overzicht van het .Net Framework
Overzicht van de .Net IDE
Programmeren in Visual Basic.Net
- data types, arrays
- controlestructuren, procedures
Object georiënteerd programmeren in Visual Basic.Net
Debugging en Foutafhandeling
ASP.Net
- IIS
- Creatie van ASP.Net webpagina's gebruik makend van HTML server controls en webcontrols
- validatie van gebruikersinput
- code behind
- statusbeheer
Werken met databanken
- gebruik makend van data binding
- ADO.Net

Onderwijsvormen
Leergesprek, geleide labo oefeningen, oefeningen via begeleide zelfstudie

Studiematerialen
Slides en oefeningen: beschikbaar via Blackboard
Handboek: Visual Basic.Net for Experienced Programmers - ISBN 0-13-046131-8
Software: Visual Studio.Net

Studiebegeleiding
Tijdens de labo oefeningen kunnen individuele problemen worden besproken en eventueel een strategie (individuele begeleiding tijdens vrije uren worden afgesproken). Studiebegeleiding op voorziene data in de blokperiode. Feedback na de examens.

Beoordeling
Eerste examenperiode:
- Eerste semester: schriftelijk examen 100%
- Tweede semester: geen
Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%