Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Studium generale
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
Het SG van de Hogeschool Gent neemt de taak op zich bijkomend studiepakket aan te bieden. Het wil een informatief pakket aan actuele kennisoverdracht organiseren vanuit een interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritisch bevraging van actuele kennisgebieden in brede zin voorop.
De lezingenreeks die het SG jaarlijks aanbiedt, wil participanten van alle departementen stimuleren tot reflectie over vragen waarmee alle vakgebieden geconfronteerd worden. Dat betekent dat interdisciplinariteit een eerste vereiste is.
Een tweede vereiste wordt gevormd door de maatschappelijke relevantie van actuele problematisering.
De nadruk zal tevens gelegd worden op bijkomende informatiegaring door de participanten. Omdat de thema's van het SG telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de participant worden uitgenodigd zelf zijn spin offs te profileren via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media.
Het SG is bedoeld als aanvulling op de bestaande onderwijspakketten. Vanuit een kritiek van onze hedendaagse cultuur en samenleving zullen verbanden tussen de studiegebieden worden gesmeed die in het gewone pakket afwezig blijven.
Vanuit die gedacht zal het SG zelf een zo breed mogelijke waaier aan manifestaties opzetten (debatten, culturele avonden, workshops behoren tot de mogelijkheden).

Voorkennis
Het Studium zal zo worden opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs mag verwacht worden.

Leerinhoud
Lezingen rond thema's die vanuit volgende criteria vertrekken :
- het hedendaagse in al zijn verschijningsvormen
- maatschappelijke relevantie
- kritische bevraging van de gekozen thema's
- vakoverschrijdende thematiek

Voor het SG (2003-2004) werd geopteerd te werken in twee lezingenreeksen rond het thema van loops/circulaire systemen.
- reeks 1: stedelijke netwerken
- reeks 2 : bloedmetaforen.

Onderwijsvormen
Vijf lezingen door de student te kiezen in het eerste of het tweede semester, te houden door externe sprekers uit diverse velden, desgevallend vergezeld van een co-referaat en gevolgd door een debat. De lezingen zullen een accumulatief karakter hebben.

Studiematerialen
Modale uitrusting voor lezingen : microfoons, overhead, beamer, slides, laptop, video.
Opzetten van een specifieke internetsite voor het Studium.

Studiebegeleiding
Infosessie vöör de eerste lezing,groepssessie (per opleiding) o.l.v. het begeleidende OP-lid halverwege de lezingenreeks, advies en feedback tussen de lezingen door.

Beoordeling
Eerste examenperiode: de student zal worden gevraagd een paper te schrijven waarin hij/zij getuigt van aanwezigheid op vijf lezingen, kritisch inzicht in de geboden materie, reflectie vanuit het eigen werkveld, consistent commentaar en creatieve documentatie.
Elementen die in de evaluatie een rol spelen zijn onder meer :
- de concrete tekststructuur (grammaticaal en syntactisch);
- de argumentatie die wordt uitgebouwd;
- de manier waarop een dergelijke tekst in de geboden context van de lezingen functioneert;
- de culturele context waarin de besproken tekst thuishoort, dus met decodering van het perspectief of de strategie die in de tekst aan bod komen.
Omvang van de paper : tussen 5 en 12 pagina's tekst in correct Nederlands.
Tweede examenperiode: herwerken van de paper.
De papers worden beoordeeld door een gemengde commissie (3 leden van verschillende departementen).