Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Development & support projecten
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- Archief

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
- Moeten hun verworven kennis toepassen
- Leren zelf initiatief nemen in het opzoeken en verwerken van informatie
- Leren werken in groep
- Werken vakoverschrijdend
- Leren communiceren en presenteren

Voorkennis
De geziene leerstof van het eerste jaar.

Leerinhoud
Betrokken opleidingsonderdelen : analyse en ontwerp, databanken, besturingssytemen en netwerken, operationeel onderzoek, programmeren.
De studenten worden opgesplitst in groepen.
De groepen krijgen uit een pakket van projecten een aantal projecten te verwerken. Het aantal projecten dat wordt verwerkt is afhankelijk van de studiebelasting die een bepaald toegekend project teweegbrengt.
Deze opdrachten worden volledig uitgewerkt door een studentgroep. Er wordt door de groep een dossier opgesteld dat dient als basis voor de begeleiding ervan en als eindprodukt. Dit eindprodukt wordt door de leden van de groep voorgesteld.
In de uitwerking en de presentatie van de projecten komen de communicatievaardigheden Nederlands, Engels en Frans tot uitng.

Onderwijsvormen
Leergesprekken - Begeleide zelfstudie - Presenteren

Studiematerialen
- Webondersteuning voor studiemateriaal
- Vakliteratuur (mediatheek)

Studiebegeleiding
- Door de geaardheid van het opleidingsonderdeel worden de studenten iedere lesweek begeleid.
- De betrokken lectoren zullen op vastgestelde uren ter beschikking staan om de studenten te helpen bij hun onderzoek naar en verwerking van de informatie.

Beoordeling
De beoordeling gebeurt aan de hand van de taken : individuele inbreng, eindprodukt, presentatie.
Voor de tweede zittijd herwerkt de student individueel een project waaraan hij/zij deelnam.

Eerste examenperiode:
- Eerste semester: geen
- Tweede semester: taken 100%
Tweede examenperiode: taken 100% (herwerken project)