Algemene info, nieuws, links,... Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Kijk regelmatig naar de AdValvas Bezoek ons forumGet Firefox!
Management en bedrijfseconomie
Bestanden beschikbaar voor dit vak

- 02_examen_boekhouden_reeks_2.doc
- Archief
- Brief_ivm_afpraak_13_juni.doc
- Oef_17_btw_formulier_feb.xls
- Oef_17_btw_formulier_jan.xls
- Oef_17_dagboek.xls
- Oef_17_eindbalans.xls
- Oef_17_t_rek.xls
- Oef__17_proef_en_saldibalans.xls

Bestanden uploaden (no BULL!)

Studiefiche

Doelstellingen
De cursus heeft een algemeen vormende functie.
In MODULE 1 is het de bedoeling een uitgebreide basiskennis te verschaffen van theoretische micro- en macro-economische begrippen. Daarbij is er steeds aandacht voor de actualiteit. De student(e) moet inzicht krijgen in het dagelijkse economische leven. Via zelfstandige praktische oefeningen moet de student(e) de economische werkelijkheid kunnen analyseren en verklaren. Een kritische ingesteldheid m.b.t. economische problemen is aangewezen.

In MODULE 2 wordt gestreefd naar een algemeen inzicht in de boekhouding. De student(e) moet inzicht krijgen in de totale cyclus van de boekhoudverrichtingen, nl; vanaf het boeken in het journaal tot het opstellen van de jaarrekening. Deze cyclus wordt dan ook aan de hand van eenvoudige boekingen besproken. Aangezien we geen boekhouders moeten vormen, ligt de nadruk vooral op de boekhouding als informatiesysteem. De student(e) moet weten hoe de algemene boekhouding de belangrijkste bron van informatie vormt voor de meeste administratieve - en bestuurssystemen (zie tweede jaar). Een aantal basisdocumenten zoals de factuur en de creditnota, samen met de BTW-aangifte worden besproken. Via cases worden bedrijven financieel doorgelicht.

In beide modules leren de studenten via de opdrachten van de zelfstudie samenwerken om zo de theorie te implementeren.

Voorkennis
Geen

Leerinhoud
MODULE 1: Algemene economie
- toepassingsgebied van economie
- de economische kringloop
- de gezinnen
- de bedrijven
- prijsvorming
- de overheid
- internationaal handels- en betalingsverkeer
- economische groei

MODULE 2: Financieel inzicht in de jaarrekening
- de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting)
- aankoop- en verkoopverrichtingen
- BTW-aangifte
- de liquiditeit van een bedrijf
- de solvabiliteit van een bedrijf
- de rentabiliteit van een bedrijf
- positionering van het bedrijf binnen de sector

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek
Doceren
Klasgesprek
Groepswerk
Begeleide zelfstudie

Studiematerialen
MODULE 1: handboek "Economie vandaag" S.De Velder - I. DE Cnuydt - Academia Press
MODULE 2: handboek "Boekhouden, een kennismaking" K. Saenen - Academia Press en toepassingen.

Studiebegeleiding
- Op voorziene data tijdens blokperiode
- Feedback na examens
- De lector is steeds bereid een student bijkomende uitleg te geven, indien de student daar op eigen initiatief om verzoekt
- Richtlijnen en bijkomend studiemateriaal wordt via blackboard-leeromgeving aangeboden

Beoordeling
Eerste examenperode:
- Eerste semester: Module 1: Schriftelijk examen 50%
- Tweede semester: Module 2: Schriftelijk examen 50%
Tweede examenperiode: Schriftelijk examen 100%